Corona (COVID-19) nieuws

Gastouderbureau FIJN houd u middels deze pagina op de hoogte van de laatste stand van zaken betreffende de invloed van het Corona (COVID-19) virus en de gastouder (kinder)opvang.

Corona update 5 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni gaat de kinderopvang weer op de normale wijze verlopen, hetgeen inhoudt dan ruilen van dagen/meer opvang ook voor ouders uit de niet cruciale beroepen weer is toegestaan.

Omdat vanaf 11 mei de opstart fase was van de heropening van de opvang waren er nog enige restricties aan de opvang zoals het (zoveel mogelijk) houden aan de contracten uren en dagen.

De regels omtrent de hygiëne en de 1,5 meter regel (niet geldend voor jonge kinderen) blijven uiteraard van kracht, alsmede het weren bij ziekteverschijnselen. Gastouders hebben (of geven) ouders hun hygiëne en haal-en breng protocol hoe zij omgaan met het (niet) binnetreden van ouders in hun opvangruimte.

Compensatieregeling:

Eerder werd gemeld dat deze regeling tot 11 mei zou gelden, dit is inmiddels bijgesteld naar 7 juni 2020.

Dit houdt in dat ouders van 16 maart tot 8 juni  een compensatievergoeding  zullen ontvangen vanuit de  overheid. Deze compensatie geldt tot aan het maximum uurprijs van de Belastingdienst (€ 6,27 per uur). Nu de kinderopvang weer helemaal opengaat stopt de compensatieregeling. Rond 8 juli wordt de compensatie gestort op de rekening waarop ook de kinderopvangtoeslag wordt gestort.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen is er momenteel nog geen compensatieregeling, zij hebben zich bij BOINK kunnen melden en worden door hen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent.

De SVB heeft vandaag een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie: svb

Testbeleid kinderen in de kinderopvang /kinderen met ziekteverschijnselen

Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders  dienen de ziekte (-verschijnselen) van hun kind bij de gastouder die dit op haar beurt moet registeren. Bij meer dan 3 meldingen dient zij de GGD hierover in te lichten. Zo nodig kan de gastouder  ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de opvang  mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

Voor meer info kunt u kijken op kinderopvangtotaal of Rijksoverheid

 


Update 1 mei 2020

Maandag 11 mei zal de kinderopvang weer opstarten. Niet op de oude, vertrouwde wijze, maar met de nodige maatregelen.
Veel gastouders zijn al bezig (geweest) met hun protocol hoe zij hier straks mee om willen gaan.

De meest voorkomende maatregelen die getroffen worden zijn:

 • Ouders mogen niet binnen komen, of alleen in de gang tijdens brengen en ophalen
 • Overdracht volgt per telefoon/what’s app of email
 • Ouders moeten hun kinderen schoon brengen en spullen worden in een schone tas meegenomen
 • 1,5 meter regel in acht nemen, afstand houden tussen ouders onderling maar ook zoveel mogelijk met kinderen boven de 4 jaar (en die kinderen onderling ook)
 • Direct bij binnenkomst handen wassen (minimaal 20 sec met zeep)
 • Ieder kind krijgt eigen bestek/ beker, bord e.d toebedeeld
 • Beddengoed wordt na ieder gebruik gewassen
 • Alles in en om de ruimte wordt meerder keren per dag schoongemaakt/ontsmet, ook de deurklinken e.d.
 • Er wordt door de kinderen en gastouder iedere keer handen gewassen als daar aanleiding toe is. (bijv voor -en na het bereiden van eten/drinken, verschonen, buiten spelen enz.)
 • Baby’s /heel jonge kinderen zoveel mogelijk apart houden van de andere kinderen en huisgenoten

Er wordt goed nagedacht over hoe straks weer op te starten als de meeste kinderen weer naar de gastouder gaan.
Maar. …… niet alleen de hygiëne is van groot belang, ook het weer wennen van en met de kinderen heeft de nodige aandacht nodig.
Dit zal per kind en per gastouder verschillen, maar houdt er rekening mee dat het emotioneel kan worden. Je weet nooit hoe een kind gaat reageren, hoe (gezellig..) het in de afgelopen weken thuis is geweest.
Begin daarom op tijd met weer in contact komen, het is voor alle betrokkenen (kinderen, gastouders maar ook ouders) weer spannend om de opvang te (her)starten.

Schoolgaande kinderen:

Voor deze doelgroep staat menig gastouder helemaal voor een uitdaging. De 1,5 meter afstand is hier wel gewenst, maar zal lastig worden. Toch komen ook daar al goede ideeën van langs komen, gelukkig kan men met de meeste van deze kinderen al aardig in gesprek gaan en het uitleggen.

Maar, de scholen lijken veelal een eigen werkwijze er op na te houden. Er is veel verschil in de opstart. Waar de ene school met halve dagen start, gaat de ander beginnen met 2 vaste hele dagen, maar ook scholen met hele dagen en een wissel rooster.

Kinderen waarvan de ouders op andere dagen werken dan dat de kinderen naar school gaan, daarvan dient de school opvang, onder schooltijd, te regelen.

Voor de kinderen met ouders in de cruciale beroepen geldt dat zij opgevangen (nood opvang) mogen worden, na schooltijd, op niet ‘eigen ‘ opvang dagen.

Voor de overige kinderen geldt dat zij alleen op dagen opgevangen mogen worden (na schooltijd) op hun ‘eigen‘ opvang dagen.

De regel is dus dat kinderen alleen NA schooltijd opgevangen mogen worden.

Dit wordt voor de opvang een uitdaging, het kan nu gebeuren dat je hierdoor op overbezetting dreigt te komen.

Helaas is er geen gehoor gegeven aan de vraag of de norm tijdelijk overschreden mag worden.

Gelukkig zijn er nog geen signalen dat dit een probleem gaat worden, maar dit kan uiteraard nog we ontstaan op een later moment.

Mocht deze situatie dreigen te ontstaan dan zal uw gastouder met u hierover in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing. Mocht zij deze niet kunnen bieden kunt u zich altijd wenden tot het gastouderbureau, er zal dan gekeken worden of er een vervangende gastouder gevonden kan worden.

Compensatie en noodopvang:

Ouders krijgen tot 20 mei de opvangkosten gecompenseerd. De noodopvang geldt tot in ieder geval 1 juni. Mocht de overheid deze termijn verlengen wordt dit uiteraard zsm met iedereen gecommuniceerd.

In het kort houdt dit in dat:

 • De opvang voor iedereen weer opengaat, behalve wanneer een kind, de gastouder of één van de huisgenoten Corona verschijnselen vertoont
 • Opvang is alleen op de dagen zoals eerder overeengekomen
 • Ouders uit cruciale beroepen mogen van andere/extra dagen gebruik maken

En natuurlijk:

Blijf met elkaar in gesprek van iedereen wordt in deze tijd begrip maar ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid gevraagd.. Mocht opvang niet noodzakelijk zijn, dan is toch echt het dringende verzoek om de kinderen thuis te houden.

 


 

Update: 22-04-2020

De Corona maatregelen zijn verlengd tot 11 mei. De eerder genomen maatregelen blijven van kracht, wat (oa) inhoud dat alle kinderopvang in Nederland nog steeds noodopvang is.

Vanaf maandag 11 mei zal de kinderopvang weer opstarten, echter, er dient door iedereen voorzorgmaatregelen getroffen te worden. Denk hierbij aan het niet naar binnen gaan bij de gastouder maar uw kind(eren) bij de deur of in de gang achterlaten en overleggen met de gastouder op welk tijdstip u komt halen en brengen, zodat u niet met meerdere ouders op hetzelfde moment aanwezig bent.

 • Zorg dat u kind schoon/gewassen is, schone kleding draagt bij het brengen en dat meegegeven tassen schoon zijn.
 • Uw kind vertoont geen ziekteverschijnselen zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid.
 • Indien de gastouder deze verschijnselen vertoont mag zij de opvang niet (her)starten.
 • Al deze beetjes helpen, uw gastouder is door ons gevraagd om hier een beleid op te maken en dit met u te communiceren.

Compensatie regeling:

Ouders krijgen o.b.v. de gegevens die bij de belasting bekend waren op 6 april, gecompenseerd. Het aantal uur dat u per maand heeft aangegeven i.c.m. met het uurtarief dat u hebt doorgegeven wordt vergoed, tot een maximum van € 6,27 per uur.

Voor ouders die bewust een lager aantal uren hebben aangehouden om terugbetaling te voorkomen kan dit een behoorlijk verschil maken.

Het advies is dan ook om even na te gaan hoeveel uren opvang u door heeft doorgegeven en eventueel met uw gastouder in gesprek te gaan om het aantal uren daar op deze maand op aan te passen. Dit geldt ALLEEN voor de ouders die GEEN opvang hebben afgenomen in deze periode, waar geen dienst voor verleend is.

Daarnaast kan het gebeuren dat u gemiddeld boven de € 6,27 per uur uitkomt. Dit kan veroorzaakt worden door het (hogere) uurtarief van uw gastouder en /of de bureaukosten.

Indien dit het geval is moet er samen gekeken worden of ook hier in tegemoet gekomen kan worden, door zowel door de gastouder en het gastouderbureau.

Wij hopen, indien deze bedragen niet uitzonderlijk hoog zijn, op uw begrip en coulance.

Voor de ouders die op dit moment zelf geconfronteerd worden met een (veel) lager inkomen tot mogelijk zelfs geen inkomen, begrijp ik heel goed dat voor hen op maat gekeken moet worden hoe dit op te lossen.

Dit kan echter pas zodra u de compensatie ontvangen heeft. Deze zal door de Sociale Verzekering Bank (SVB), en naar verwachting medio juni of juli worden uitgevoerd.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten, krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en ouders die hun kinderen naar de voorschoolse opvang of peuterspeelzaal brengen.

Ouders die voor beide regelingen niet in aanmerking komen, lijken op dit moment buiten gesloten te worden. Een kwalijke zaak waar BOINK (Belangenvermenging Ouders In De Kinderopvang) zwaar aan tilt.

Zij roepen dan ook deze ouders op om zich bij hen te melden. Dit kan middels de vragenlijst op hun website:
BOINK/vragenlijst voor ouders zonder KOT

Wat als uw gastouder nog niet aan het werk kan/gaat?

Mocht het gebeuren dat uw gastouder er voor kiest om nog niet aan het werk te gaan omdat zij, of één van haar huisgenoten, onder de kwetsbare groepen valt, kunt u zich tot het gastouderbureau wenden met de vraag uit te kijken naar een vervangende gastouder.. Vermeld bij de aanvraag tot vervangende opvang de naam van uw gasouder, om hoeveel kinderen het gaat, leeftijd en om welke dagen en tijden de opvang gewenst is.

Liefst ook met de wijken waarin u de opvang wenst. Bij vervangende opvang doen wij ons best om de opvang zo dicht mogelijk bij huis te realiseren, echter, bij veel uitval van gastouders kunnen we dit niet garanderen, evenals garantie op vervangende opvang.

 Update: 17-04-2020

Stand van zaken nu en straks

De op 16 maart 2020 genomen maatregelen blijven vooralsnog in ieder geval tot en met 28 april van kracht. Alle kinderopvang, dus ook gastouderopvang, is in deze periode tot noodopvang uitgeroepen. Dit houdt in dat alleen ouders uit de cruciale en vitale beroepen gebruik mogen maken van kinderopvang.

Een hele klus voor een aantal ouders, maar diep respect voor alle ouders die alle medewerking hierin verlenen. Er is veel begrip voor de situatie en voor de gastouders, en, heel veel geduld.

Maar ook bewondering naar de gastouders toe die, ook als ze geen opvang bieden, wel heel betrokken blijven bij hun ouders en kinderen. Dit dmv bellen, video bellen, opdrachtjes/knutselwerkjes toe te sturen tot zelf tasjes met bak-spulletjes toe.

Uiteraard hopen we met z’n allen dat de opvang weer, op welke wijze dan ook, na 28 april weer mag starten, want ook voor de kinderen is het een vreemde situatie. Ze missen hun gastouder, hun vriendjes, de structuur.

Maar, het zal ook wennen zijn om na weken weer naar de opvang te gaan die mogelijk ook andere regels heeft.
Er zal dan ook rekening gehouden moeten worden met een her-wenningsproces

Maatregelen in het kort:

 • alle kinderopvang is in ieder geval tot en met 28 april noodopvang.
 • is alleen toegankelijk voor kinderen met ouders uit vitale en cruciale beroepen.
 • ook ouders uit cruciale beroepen proberen binnen hun eigen netwerk opvang te organiseren, lukt dit niet, zijn die kinderen van harte welkom in de noodopvang.
 • iedereen binnen de opvang houdt zich aan de hoogste mogelijke hygiëne maatregelen.
 • opvang is alleen op de uren waarop ook gewerkt wordt, dus niet om bijvoorbeeld thuis schoon te maken.
 • Indien het kind, of een huisgenoot klachten heeft als verkoudheid of koorts mag het kind NIET naar de noodopvang.
 • Voor gastouder geldt: bij klachten van hem of haar of één van de gezinsleden moet zij (tijdelijk) stoppen met de opvang.
 • Een gastouder, of één van haar huisgenoten die zelf onder de kwetsbare personen valt (waaronder hartproblemen of diabetisch) bied geen opvang.

Compensatieregeling eigen bijdrage:

Vrijdagmiddag 17 april is bekend geworden hoe en wanneer (ongeveer) de compensatieregeling in zijn werk gaat.
Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maakte staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet trekt hier 175 miljoen euro voor uit. De Rijksoverheid wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen en de sector helpen en daarom is gekozen om de eigen bijdrage te vergoeden op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april.

De Belastingdienst/Toeslagen geeft de hoogte van het bedrag en betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Het gaat om circa 570.000 huishoudens. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort.

De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang heeft betrekking op de Corona maatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Bij verlenging van de kabinetsmaatregelen rondom corona en het sluiten van de reguliere kinderopvang zal de eenmalige uitkering betrekking hebben op een langere periode. Dan kan het iets langer duren voordat de vergoeding wordt uitbetaald.

Eenvoudige regeling

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te kunnen betalen aan ouders, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zo hoeven ouders geen formulieren in te vullen of aparte aanvragen te doen. Om aan te sluiten op de meest actuele gegevens tijdens de sluitingsperiode is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de eigen bijdrage vergoed op basis van de gegevens over het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen die op dat moment bekend waren bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dit totaalbedrag per huishouden door aan de SVB en die keert vervolgens het bedrag in de maand juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Afwijkingen mogelijk

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de beschikbare gegevens op de peildatum, kan het zijn dat er sprake is van verschillen tussen de vergoeding en de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. Dit kan er zowel toe leiden dat de vergoeding iets hoger ligt dan de werkelijke bijdrage of iets lager. De beide staatssecretarissen vragen begrip voor afwijkingen in de uiteindelijke betaling. Het kan namelijk zo zijn dat ouders bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang of een extra kind op de opvang nog niet voor de peildatum hadden doorgegeven. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat ouders betaald hebben aan eigen bijdrage en wat ouders straks ontvangen. Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en ouders die hun kinderen naar de voorschoolse opvang of peuterspeelzaal brengen’’.

Bron: Rijksoverheid, na te lezen: Compensatie regeling eigen bijdrage

Op zich goed nieuws dus, alhoewel uitbetalen in juni of juli voor een aantal ouders best een teleurstelling kan zijn.
Hoe het verder vorm gaat krijgen en hoe dit verder gecommuniceerd wordt is ook nog onduidelijk, naar verwachting zal hier in de komende weken meer helderheid over te krijgen.
Zoals het nu lijkt wordt er uitgegaan van het maximaal te vergoeden bedrag, te weten € 6,27.


Sites met meer /recente informatie:

 


 

Update: 08-04-2020

Sinds 16 maart heeft de overheid alle kinderopvang tot noodopvang uitgeroepen. Tot nadere berichtgeving zal dit gelden tot in ieder geval 28 april 2020.  Dit houdt in dat alleen ouders uit de cruciale beroepen (informatie/ lijst cruciale beroepen) gebruik mogen maken van kinderopvang.

De berichten van dinsdag 7 april waren voorzichtig positief, de maatregelen lijken effect te hebben. Deskundigen zijn voorzichtig optimistisch maar waarschuwen er echter ook voor dat we er nog niet zijn en we de maatregelen in acht moeten nemen zodat deze lijn doorgezet wordt en er niet (opnieuw) een piek ontstaat. Of, en vooral hoe, we na 28 april het leven weer langzaam op kunnen pakken , is nog onduidelijk.

Wij beseffen ons heel goed dat nu deze termijn verlengd is, het voor steeds meer ouders die geen gebruik mogen maken van de opvang, lastiger wordt om binnen hun eigen netwerk de opvang rond te krijgen. Ook het thuiswerken met kinderen vergt veel van ouders (en kinderen).

Echter, de gezondheid van de kinderen, de gastouders en ouders staat in deze tijd boven aan de prioriteitenlijst. Door de maatregelen te volgen verminderen we met z’n allen de verspreiding ervan en hopen we na 28 april weer voorzichtig het leven weer op te kunnen pakken.

Voor de ouders die gebruik maken van de noodopvang vragen wij om ook daar de nodige maatregelen te treffen, zoals afscheid nemen in de gang, kom niet met meer mensen en houd afstand tot anderen, minimaal 1,5 meter.


Maatregelen in het kort:

 • alle kinderopvang is in ieder geval tot 29 april noodopvang.
 • noodopvang is alleen toegankelijk voor kinderen met ouders uit cruciale beroepen.
 • ook ouders uit cruciale beroepen proberen binnen hun eigen netwerk opvang te organiseren, lukt dit niet, zijn die kinderen van harte welkom in de noodopvang.
 • iedereen binnen de opvang houdt zich aan de hoogste mogelijke hygiëne maatregelen.
 • opvang is alleen op de uren waarop ook gewerkt wordt, dus niet om bijvoorbeeld thuis schoon te maken.
 • indien het kind, of een huisgenoot klachten heeft als verkoudheid of koorts mag het kind NIET naar de noodopvang.
 • voor gastouder geldt: bij klachten van hem of haar of één van de gezinsleden moet zij (tijdelijk) stoppen met de opvang.
 • een gastouder, of één van haar huisgenoten die zelf onder de kwetsbare personen valt (waaronder hartproblemen of diabetisch) bied geen opvang.
 • ouders betalen de opvang volgens contract, ouders krijgen naast de kinderopvangtoeslag een compensatie voor de eigen bijdrage.


Compensatieregeling eigen bijdrage:

De Rijksoverheid heeft geld toegezegd aan de gemeentes om ouders die normaliter geen kinderopvangtoeslag ontvangen ook te compenseren. De details van deze compensatieregelingen zijn nog niet bekend. Dit ligt bij de gemeentes en zal per gemeente verschillen hoe en wanneer hier duidelijkheid over komt.

Ook de uitwerking van de compensatieregeling van de eigen bijdrage voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen nog steeds niet bekend is. De brancheverenigingen zijn nog hierover in gesprek met het ministerie en wij volgen het nieuws op de voet.


Tip aan thuiswerkende ouders/ thuis onderwijs:

Wij horen om ons heen dat het thuiswerken best lastig is, en dat ook het thuis lesgeven niet makkelijk is. Dit is ook niet gek, het is nieuw, iedereen moet hierin zich een weg vinden.

Een tip om dit mogelijk iets makkelijker te maken is om (indien mogelijk) zowel de werkplek als thuis-les-plek op een aparte plek in de woning te creëren.

Veelal gebeurd dit nu aan de keukentafel, voor jonge kinderen is dit juist de plek waar gegeten wordt, geknutseld wordt, enz. Een plek voor ontspanning. Derhalve ook niet vreemd dat werken/ leren aan die tafel tegen verzet stuit.

Een aparte tafel op een aparte plek met eventueel een klok voor hoelang er gewerkt wordt/niet gestoord mag worden geeft duidelijkheid en hopelijk, meer productiviteit en gezelligheid.


Sites met meer /recente informatie:

Lees meer..